แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปประจวบ สถานที่ท่องเที่ยวประจวบ ที่พักประจวบ ร้านอาหารประจวบ การเดินทางไปประจวบ แผนที่ประจวบ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอบางสะพาน อำเภอทับสะแก และอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพถ่าย
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
ข้อมูล

อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางเป็นอุทยานที่ยังคงอุดมสบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนหย่อนใจในการพักเที่ยวชม เนื่องจากภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง มีทั้งน้ำตก จุดชมวิว ให้นักท่องเที่ยวได้ชม และยังเป็นสถานที่ที่ร่มรื่น จึงทำให้น้ำตกห้วยยางเป็นที่รู้จักของชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชายหาด มีเนื้อที่ประมาณ 198.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,300 ไร่
ประวัติความเป็นมา
สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุร ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0714 ( พบ)/ 825 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 แจ้งว่าได้รับหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ ปจ 0009/940 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2530 ส่งรายงานการตรวจดูแลป่าสงวนแห่งชาติ ของสำนักงานป่าไม้อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับสะแก มีน้ำตกที่สวยงาม 2 แห่ง สมควรจัดตั้งเป็นวนอุทยาน สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี จึงได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปจ 3 ( ทับสะแก ) ออกไปสำรวจข้อมูลรายละเอียดแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำตกขาอ่อน ( ทับมอญ ) และน้ำตกห้วยหินดาษ เหมาะสมจัดตั้งเป็นวนอุทยานเพื่อรักษาสภาพป่าไม้ และต้นน้ำลำธารอันสวยงามนี้ไว้ ซึ่งผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ( นายธำรงค์ ประกอบบุญ ) ได้มีบันทึกลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 เสนอกรมป่าไม้ เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อคุ้มครองรักษาต้นน้ำลำธารนี้ไว้ และกองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/1673 ลงวันที่ 9 ิมิถุนายน พ.ศ. 2530 ให้หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกห้วยยาง นายสินธุ์ มะลิวัลย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 4 ทำการสำรวจเบื้องต้นบริเวณน้ำตกทั้ง 2 แห่ง ผลการสำรวจตามหนังสือวนนอุทยานน้ำตกห้วยยาง ที่ กษ 0713 ( หย)/ 161 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2530 เห็นควรผนวกป่าและน้ำตกทั้ง 2 แห่ง เข้ากับวนอุทยานน้ำตกห้วยยาง จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยืนนานต่อไป ต่อมากองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือที่ กษ 0713/2613 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ให้วนอุทยานน้ำตกห้วยยาง สำรวจพื้นที่หาดวนกร เพื่อผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย ตามคำแนะนำของผู้ช่วยป่าไม้เขตเพชรบุรี ( นายเกษม รัตนไชย ) ผลการสำรวจ ตามหนังสือวนอุทยานที่ กษ 0713 ( หย)/ 148 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 เห็นควรผนวกป่าวังด้วนและป่าห้วยยาง ( หาดวนกร ) เข้ากับพื้นที่ทั้งหมด จัตตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นกัน
จากการไปตรวจราชการในท้องที่สำนักงานป่าไม้เขตเพชรบุรี ของนายยุกติ สาริกะภูติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2531 - วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้สั่งการให้รวมพื้นที่บริเวณหาดวนกรเข้าเป็นอุทยานแห่งชาติ และในการประชุมผู้อำนวยการกองในสังกัดกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2532 ได้พิจารณาให้ผนวกพื้นที่ป่าห้วยยางและสวนป่าห้วยยาง ( พื้นที่ติดต่อกับหาดวนกร ) เป็นอุทยานแห่งชาติด้วย
กองอุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการผนวกบริเวณพื้นที่ป่าน้ำตกขาอ่อน น้ำตกห้วยหินดาษ และวนอุทยานน้ำตกห้วยยางในป่าทับสะแก ท้องที่ตำบลธงไชย อำเภอบางสะพาน ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และป่าวังด้วน ป่าห้วยยาง ท้องที่ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 198.88 ตารางกิโลเมตร หรือ 124,300 ไร่ ( ทั้งนี้รวมที่เป็นพื้นน้ำด้วย 15.36 ตารางกิโลเมตร ) ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 215 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 70 ของประเทศไทย
สอบถามรายละเอียด อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0-1215-0737

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ

- น้ำตกห้วยยาง มีทั้งหมด 9 ชั้น น้ำตกชั้นล่างๆ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ธารน้ำไหลมาตามโขดหินสูงตั้งแต่ 2-5 เมตร บริเวณน้ำตกชันที่ 5 จะมองเห็นสายน้ำตกจากผาสูงประมาณ 15 เมตร งดงามมากแต่ต้องปีนและไต่โขดหินขึ้นไป จึงเป็นอันตรายได้ในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลาก บริเวณชั้นที่ 4 ยังมีทางแยกขึ้นสู่ จุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่งดงามมาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพไปได้ไกลถึงชายทะเล
- จุดชมวิวบนอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ซึ่งท่านสามารถขึ้นไปชมได้ บรรยากาศด้านบนจุดชมวิวจะร่มรื่นเหมาะแก่การชมทัศนียภาพรอบ ๆ อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ในยามที่อากาศสดในท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ รอบ ๆ ได้อย่างสวยงาม

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ขับมุ่งตรงสู่ จ.เพชรบุร จากตัวเมืองเพชรบุรี ท่านจะผ่านทางเข้าหาดชะอำ ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ (เป็นสี่แยกไฟแดง) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 25 กม. ท่านจะถึงตัวอำเภอหัวหิน จากตัวเมืองหัวหินใช้ทางหลวงหมายเลข 3219 เพื่อมุ่งหน้าไปทาง อ.ทับสะแก เมื่อไปถึง อ.ทับสะแก จะมีป้ายบอกทางน้ำตกห้วยยางซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน ซึ่งทางจะเป็นรถวิ่งทางเดียว ให้ท่านหาทางเลี้ยวรถกลับเพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง เมื่อเลี้ยวเข้ามาทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางแล้ว ให้ท่านขับเข้ามาประมาณ 4 กม. ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง (ทางราดยางตลอดครับ)

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ. ประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมือง
- ด่านสิงขร
- อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
- กองบิน 53
- อ่าวมะนาว
- ศาลเจ้าพ่อหินกอง
- บ้านมูด่อง วัดมูด่อง ประเทศพม่า
- เขาช่องกระจก
- ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
- อ่าวน้อย อ่าวประจวบคีรีขันธ์
- วัดอ่าวน้อย (ถ้ำพระนอน)
- ถนนคนเดินประจวบคีรีขันธ์ prajuab walking street
อำเภอกุยบุรี
- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
- หาดสามพระยา sam phraya beach
- ล่องเรือคลองเขาแดง khaodang canal
อำเภอบางสะพาน
- หาดบ้านกรูด
- เขาธงชัย พระพุทธกิติสิริชัย
- พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
- อ่าวแม่รำพึง
- หาดทางสาย
- วัดเขาถ้ำม้าร้อง
- น้ำตกไทรคู่
- อ่าวบ่อทองหลาง
อำเภอบางสะพานน้อย
- koh talu tour diving snorkeling fishing
- เกาะทะลุ ดำน้ำเกาะทะลุ koh talu
- ท่าเรือไปเกาะทะลุ
- หาดบางเบิด
- หาดสน บางสะพานน้อย ท่าเรือไปเกาะทะลุ
- สวนน้ำเขาโพธิ์ แอนด์ รีสอร์ท
- ชายหาดฝั่งแดง
อำเภอทับสะแก
- ถนนคนเดินทับสะแก ชายหาดทับสะแก
- อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
- น้ำตกห้วยยาง

- หาดแหลมกุ่ม
- หาดดอนทราย
อำเภอหัวหิน
- venezia huahin เวเนเซีย หัวหิน
- ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ วินยาร์ด
- ตลาดฉัตรศิลา
- ซิเคด้า cicada market
- ตลาดน้ำหัวหิน ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม
- หาดหัวหิน
- น้ำตกป่าละอู
- เขาตะเกียบ
- วัดห้วยมงคล
- ไร่องุ่นหัวหินฮิลส์ วินยาร์ด
- สวนสนประดิพัทธ์
- วังไกลกังวล
- เกาะสิงห์โต
- เขาเต่า
- ศาลพระพรหม
- เขาหินเหล็กไฟ
- สถานีรถไฟหัวหิน
- ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
- หมู่บ้านช้างหัวหิน
- บ้านศิลปิน
- ตลาดเพลินวาน
- เขาล้อมหมวก เจ้าพ่อเขาล้อมหมวก
- ท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหิน
อำเภอปราณบุรี
- เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง
- วนอุทยานปราณบุรี
- วนอุทยานโกษา
- ค่ายธนะรัชต์
- ชายหาดปราณบุรี
- ถนนคนเดินหัวหิน
- ผืนป่าแพรกตะคร้อ
กิ่งอำเภอสามร้อยยอด
- หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด

- ถ้ำน้ำทิพย์วัดบางปู
- วัดหุบตาโคตร
- ถ้ำพระยานคร
- หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด)
- แหลมศาลา
- ถ้ำแก้ว
- วิถีชีวิตชาวประมงหมู่บ้านบางปู
- หาดบางปู
ที่พักประจวบ
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ประจวบ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.กุยบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางสะพาน
- บ้านเคียงเล
- โรงแรมศาลาไทย
- ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บางสะพานน้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทับสะแก
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.หัวหิน
- โรงแรมประจวบบีช หัวหิน
- living room huahin & Green gallery
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปราณบุร
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.สามร้อยยอด
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากประจวบ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ประจวบ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.กุยบุรี
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางสะพาน
- ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์
- ตลาดบางสะพาน ตลาดสดบางสะพาน
- ร้านอาหารริมทะเลบ้านกรูด
- ขนมกุ้ยช้ายโบราณ ข้าวเกรียบปากหม้อโบราณ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บางสะพานน้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทับสะแก
- ครัวป้ามา
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.หัวหิน
- ร้านของฝากสมหมาย
- ร้านอาหารเจ้เขียวซีฟู๊ด
- ศรีย่านโอชา 2530 @ หัวหิน
- ร้านบ้านถั่วเย็น The Icy Beans
- ของกินราคาไม่แพงในหัวหิน ของกินริมถนนราคาไม่แพง
- living room huahin & Green gallery
- บ่อฝ้ายชายทะเล หัวหิน
- ร้านอาหารบ่อนไก่หัวหิน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปราณบุร
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.สามร้อยยอด
- ร้านอาหารสุภัชชาซีฟู๊ด
- ร้านเจ้ซิ้มซีฟู๊ด หาดบางปู
- ร้านอาหารสุธนซีฟู๊ด หาดบางปู
- ครัวยอดแก้ว แหลมศาลา
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco