แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปน่าน สถานที่ท่องเที่ยวน่าน ที่พักน่าน ร้านอาหารน่าน การเดินทางไปน่าน แผนที่น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน

ภาพถ่าย
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ด้านหน้าวัดพระธาตุแช่แห้ง
บันไดทางขึ้นวัดพระธาตุแช่แห้ง
บริเวณภายในวัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ด้านหน้าองค์พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้งองค์เดิม
เจดีย์ในวัดพระธาตุแช่แห้ง
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้งองค์เดิม
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระพุทธรูปภายวัดพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้งองค์เดิม
วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระนอนวัดพระธาตุแช่แห้ง
ศาลเจ้าหลวงท้าวขาก่านที่วัดพระธาตุแช่แห้ง
ข้อมูล

ประวัติพระธาตุแช่แห้ง
พระมหาธาตุแห่งนี้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างสมัยใด ในตำนานกล่าวว่าเมื่อครั้งพุทธกาล ภูเพียงแช่แห้งแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระอรหันต์ทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ด้านซ้าย และเศษของพระสรรังคารธาตุมาประดิษฐานไว้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มนุษย์และเทวดาได้สักการะตราบ 5,000 พระวัสสา เท่าที่สืบหาหลักฐานได้พระมหาธาตุแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1896 ตรงกับสมัยของพระยาการเมือง แห่งราชวงศ์ภูคา ครองเมืองน่าน (พ.ศ. 1896-1906) พระองค์ได้เสด็จลงไปสร้างวัดหลวงอภัย ที่อาณาจักรสุโขทัย เมื่อภารกิจทั้งมวลแล้วเสร็จ พระมหาธรรมราชาลิไทได้ถวายพระมหาชินธาตุเจ้า 7 พระองค์ มีพระวรรณะเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด สุกใสดังแก้ว 2 พระองค์ มีพระวรรณะดั่งมุก 3 พระองค์ มีพระวรรณะดั่งทองคำ เท่าเมล็ดงาดำ 2 พระองค์ พร้อมด้วยพระพิมพ์เงินพิมพ์ทองอันงามประณีต อย่างละ 20 องค์ ให้แก่พระยาการเมือง เมื่อพระองค์กลับถึงเมืองน่าน ได้ทรงปรึกษากับพระมหาเถระธรรมบาล และเห็นสมควรประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ที่เนินภูเพียงแช่แห้ง ระหว่างแม่นเตี๋ยน (แม่น้ำเกี๋ยนปัจจุบัน) และแม่น้ำลิงค์ (น้ำลิงค์แม่น้ำน่านปัจจุบัน) พระยาการเมืองโปรดให้ช่างหล่อเต้าปูนสำริดขนาดใหญ่แล้วทรงพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระพิมพ์เงินพิมพ์ทองลง บรรจุไว้ปิดฝาสนิทพอกหุ้มด้วยสะตายจีน (ปูนผสมแบบโบราณ) เป็นก้อนกลมเกลี้ยงเหมือนศิลา เสร็จแล้วพระองค์โปรดให้ขุดหลุมลึก 1 วา แล้วอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ และพระพิมพ์เงินพิมพ์ทองลงประดิษฐานไว้และก่ออิฐทับครอบเป็นเจดีย์สูง 1 วา ตลอดรัชการของพระองค์ ทรงให้ความสำคัญแก่วัดนี้มากถึงกับย้ายเมืองจากวรนครเมืองพลัวมาสร้างเมืองใหม่ โดยมีวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดหลวงประจำราชสำนัก หลักฐานของการย้ายเมืองครั้งนั้นก็คือ แนวกำแพงเมืองและคูเมืองโบราณที่สร้างไว้ถึง 2 ชั้น เมื่อ พ.ศ. 1902 อายุกว่า 600 ปี ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน เมื่อสิ้นราชวงศ์ภูคาแล้ว เมืองน่านจะถูกปกครองโดยเชียงใหม่ (พ.ศ. 1993-2101) หรือโดยพม่า (พ.ศ. 2101-2334) และที่สุดจะขึ้นตรงต่อกรุงรัตนโกสินทร์ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยใปัจจุบันก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าวัดพระธาตุแช่แห้งนี้ เจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ที่ผ่านมา ได้เอาพระทัยใส่ดูแลปฏิสังขรณ์บูรณะซ่อมแซมสืบต่อกันจนได้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดังปรากฏให้เห็นตราบทุกวันนี้
พระมหาธาตุแช่แห้ง เป็นโบรารณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาติ มีความสำคัญทั้งในด้านแบบแผนทางศิลปกรรม เป็นหลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ จ.น่าน มีความยาวของฐานล่าง ซึ่งเป็นหลักฐานรูปแท่งสี่เหลี่ยม ด้านละ 19.25 เมตร และมีความสูงจากฐานล่างระดับพื้นดินจนถึงปลายสุดของดอกไม้ทิพย์ มีความสูง 43-49 เมตร นับเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแผ่นดินล้านนา เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดน่าน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะมีงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุทุกปี ในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 61 ตอนที่ 65 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2487 ประกาศขอบเขตในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 97 ตอนที่ 159 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2523
พระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็น พระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็น อนุสรณ์ ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต
รูปแบบสถาปัตยกรรมตัวพระธาตุ
ลักษณะขององค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตามตำนานเดิม และพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า เจ้าพระยาการเมือง เจ้าผู้ครอบครองนครปัว สร้างขึ้นในระหว่างปลายพุทธศรรตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นมีการสร้างเสริมโครงสร้างหลายครั้งด้วยกัน ครั้งสุดท้ายเจ้าศรีสองเมืองได้สร้างเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบองค์เดิม เมื่อ ปี พ.ศ. 2153
ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเชิงเนินปูด้วยอิฐ ลาดขึ้นไปยังยอดเนิน กว้างประมาณ 20 วา มีบันได นาค ขนาบทั้งสองข้าง องค์พระเจดีย์เป็นแบบ ล้านนา ไทย ฐานเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปจนสูง ใช้แผ่นทองเหลืองบุรอบฐาน แล้วลงรักปิดทอง จาก พงศาวดาร เมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จาก กรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่ง แม่น้ำน่าน ทางทิศตะวันออก ที่บ้านห้วยไค้ และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้นไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ แห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุแช่แห้งเป็นสถานที่สำคัญโดยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษก น้ำบ่อแก้ว จังหวัดน่าน
"น้ำบ่อแก้ว" พ.ศ. 2373 เจ้าเมือง น่าน ได้ขุดบริเวณ ลอมเชียงของ พบว่ามี พลอย มีสี น้ำผึ้ง ขุดลึก 4 เมตร มี น้ำพุ ขึ้นในบ่อ น้ำก็ขึ้นมาเต็มปากบ่อ ประชาชนเชื่อถือว่าน้ำในบ่อนี้เป็นน้ำวิเศษ เรียกว่า น้ำบ่อแก้ว
งานประจำปี
พระธาตุแช่แห้งเป็นศาสนสถาน อันสำคัญของ จ. น่าน โดยมีการจัดงานฉลองพระธาตุ เป็นประจำปีของทุกปี ราวกลางเดือนหกฝ่ายเหนือ ซึ่งตรงกับเดือนสี่ฝ่ายใต้

การเดินทาง

อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.น่าน
อำเภอเมือง
- วัดภูมินทร์
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
- วัดพญาวัด
- วัดสวนตาล
- วัดมิ่งเมือง
- วัดพระธาตุเขาน้อย
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
- หอศิลป์ริมน่าน
- เรือนจำจังหวัดน่าน
- วนอุทยานถ้ำผาตูบ
- แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก
อำเภอเวียงสา
อำเภอสันติสุข
อำเภอแม่จริม
- อุทยานแห่งชาติแม่จริม
- แก่งน้ำหว้า
อำเภอท่าวังผา
- วัดหนองบัว
- หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว
อำเภอบ้านหลวง
- อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
อำเภอนาน้อย
- อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
- เสาดินนาน้อย
- ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์
- ผาชู้
อำเภอปัว
- วัดต้นแหลง
- วัดพระธาตุเบ็งสกัด
- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
- ลานดูดาว
- ต้นดิกเดียม วัดปรางค์
- น้ำตกภูฟ้า
- ถ้ำผาฆ้อง
อำเภอสองแคว
อำเภอเชียงกลาง
- วัดหนองแดง
อำเภอนาหมื่น
- หมู่บ้านประมงปากนาย
อำเภอทุ่งช้าง
- พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
- ถ้ำผาแดง
- โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง(พมพ.)บ้านมณีพฤกษ์
อำเภอบ่อเกลือ
- อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
- บ่อเกลือ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
- ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น ด่านห้วยโก๋น
- พิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้ง ฐานห้วยโก๋น
- สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพยัคฆ์
กิ่งอำเภอภูเพียง
- วัดพระธาตุแช่แห้ง
ที่พักน่าน
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.น่าน
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เวียงสา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สันติสุข
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แม่จริม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าวังผา
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ้านหลวง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาน้อย
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ปัว
- อูปแก้วรีสอร์ท
- ปางดอยรีสอร์ท
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สองแคว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เชียงกลาง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นาหมื่น
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ทุ่งช้าง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.บ่อเกลือ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เฉลิมพระเกียรติ
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ กิ่งอ.ภูเพียง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝากน่าน
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.น่าน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เวียงสา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สันติสุข
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แม่จริม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าวังผา
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ้านหลวง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาน้อย
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ปัว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สองแคว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เชียงกลาง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นาหมื่น
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ทุ่งช้าง
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.บ่อเกลือ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เฉลิมพระเกียรติ
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก กิ่งอ.ภูเพียง
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco