แพ็คเกจทัวร์

www.rodturubjang.com
บริการให้เช่ารถตู้ngv รุ่นใหม่ล่าสุด
พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง
บริการดี ไม่มีเบี้ยวงาน
- ดูหนังฟังเพลง DVD MP3 VCD
- เบาะปรับเอนนอน 14 ที่นั่ง
- ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่ง
- ทีมงานบริการด้วยความประทับใจ
 
โต๊ะจีนดีดี โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนราคาถูก
โต๊ะจีนดีดี.com
โต๊ะจีนอร่อย สะอาด ปลอดภัย
เริ่มต้นที่ 999 บาท
โต๊ะจีนนครปฐม โต๊ะจีนดีดี
พ า เ ที่ ย ว   ช ว น ส นุ ก ไ ป ก ั บ เ ร า a n n a o n t o u r . c o m
ข้อมูลทั่วไปจันทบุรี สถานที่ท่องเที่ยวจันทบุรี ที่พักจันทบุรี ร้านอาหารจันทบุรี การเดินทางไปจันทบุรี แผนที่จันทบุรี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

ภาพถ่าย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ทางแยกเลี้ยวไปทางเขาสอยดาว ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ทางแยกเลี้ยวไปทางเขาสอยดาว ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว นกยูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว นกยูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว  
ข้อมูล

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว แต่เดิมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีชื่อว่า "ป่าสงวนเขาสอยดาว" อาจเนื่องมาจากเป็นภูเขาที่มีความสูงมาก ประมาณ 1,675 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในเวลากลางคืนจะเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ยอดเขา หยิบหรือสอยถึงได้ ต่อมาป่าสงวนแห่งนี้ถูกราษฎรบุกรุกลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และลักลอบล่าสัตว์ป่าอยู่เสมอ ประกอบกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติไม่รัดกุมพอที่จะเอาผิดผู้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าได้ จึงทำให้โอกาสลักลอบทำลายทรัพยากรกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด กรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) เห็นว่าถ้าปล่อยไว้ให้เป็นป่าสงวนอยู่ตามเดิม นับวันป่าจะหมดไป สัตว์ป่าหลายชนิดที่มีอยู่ในป่าแห่งนี้จะถูกล่าสูญพันธุ์ ทางกรมป่าไม้ (โดยฝ่ายจัดการสัตว์ป่าแห่งชาติ กองบำรุง) จึงเข้าไปดำเนินงานเพื่อจัดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อปี 2508 โดยได้สำรวจเบื้องต้นเพื่อทราบถึงชนิด ปริมาณของสัตว์ป่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร ตลอดจนความเหมาะสมในการจัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างยิ่ง กรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการเพื่อออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่อไป ต่อมาเมื่อปี 2514 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีการดำเนินงานเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาอยู่นั้น ทางราชการได้ออกสัมปทานระยะยาว 30 ปี ให้แก่บริษัทศรีมหาราชา สาเหตุเนื่องมาจากที่ทางราชการได้ออกสัมปทานดังกล่าวให้แก่บริษัทศรีมหาราชา จำกัด ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะปฏิวัติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งเป็นผลให้สภาบริหารของคณะปฎิวัติลงมติให้เพิกถอนพื้นที่ป่าบริเวณเขาสอยดาวออกจากเขตป่าสัมปทาน ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 200 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2515 กำหนดให้ป่าเขาสอยดาวเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 89 ตอนที่ 132 ลงวันที่ 4 กันยายน 2515 มีพื้นที่ประมาณ 465,637 ไร่ ในภายหลังได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพิกถอนพื้นที่บางส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ในท้องที่ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2541 โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ในท้องที่ตำบลตะเคียนทอง กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ( พ.ศ. 2515 ) เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ คลองทุ่งเพล ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นโครงการเอนกประสงค์ โดยเป็นการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภคและบริโภค ตลอดจนการเพาะปลูกและผลิตกระแสไฟฟ้า สมควรเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อีกทั้ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองในท้องที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว หลังจากที่ประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าวใช้บังคับแล้ว โดยมีการยกฐานะ ?กิ่งอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน? เป็น ?อำเภอสอยดาว? เมื่อ พ.ศ. 2535 ตั้ง ?กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ? เมื่อ พ.ศ. 2536 และตั้งอำเภอแก่งหางแมว เมื่อ พ.ศ. 2538 สมควรแก้ไขชื่อท้องที่ให้ถูกต้องเสียในคราวเดียวกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 115 ตอนที่ 64 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน 2541 เหลือพื้นที่ประมาณ 465,602 ไร่
สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
น้ำตกเขาสอยดาว มีที้งหมด 16 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 2.5 กม. เส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
ข้อควรระวัง คนที่เดินทางเข้าเที่ยวชมน้ำตกเขาสอยดาวในช่วงหน้าฝนต้องระวังทากด้วย เพราะทากเยอะมาก แค่ในเส้นทางการเดินทางขึ้นไปน้ำตกชั้นที่ 1 ก็พบกับทากแล้ว และหลังจากเวลา 15.30 น. ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมน้ำตก
สถานที่พัก ทางเขตรักษาพันธุ์ฯ มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้ 10-50 คน ในกรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน
สิ่งอำนวยความสะดวก ลานจอดรถยนต์ ลานกางเต๊นท์ ร้านอาหาร ห้องน้ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22140
ส่วนจัดการสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เลขที่ 16 ถนนสุขุวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 038-311234, 038-770116 หรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โทร. 02-5620760 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น., วันเสาร์ เวลา 09.00-15.30 น.
เว็บไซต์ www.dnp.go.th

การเดินทาง

รถยนต์ส่วนบุคคล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 317 ที่มุ่งสู่อำเภอสระแก้ว ผ่านอำเภอโป่งน้ำร้อน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 62 ก่อนถึงตัวอำเภอสอยดาว จะมีแยกซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3391 ขับเข้าไปอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
รถประจำทาง จากจันทบุรี-สระแก้ว ลงที่ตลาดปะตงแล้วเหมารถสองแถวไปส่งที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวราคาประมาณ 100-150 บาท อนุญาตให้พักแรมได้ในบริเวณที่จัดไว้โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ก่อน

 
สถานที่ท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
อำเภอเมือง
- วัดคาทอลิกจันทบุร
- วัดทองทั่ว
- วัดพลับ
- วัดโบสถ์เมือง
- วัดป่าคลองกุ้ง
- ศาลหลักเมืองจันทบุรี
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
- ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- วังสวนบ้านแก้ว พระตำหนักวังสวนบ้านแก้ว
- สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ฟาร์มจระเข้-สวนสัตว์ชำโสม
- ถนนอัญมณี
- อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก หรือ อู่ต่อเรือเสม็ดงาม
- ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูรหมู่บ้านเสม็ดงาม
- โบราณสถานค่ายเนินวง
- โบราณสถานเมืองเพนียด
- ตลาดพืชผักผลไม้ศาลาปากแซง
อำเภอท่าใหม่
- วัดเขาสุกิม
- วัดตะกาดเง้า
- วัดไผ่ล้อม
- เจดีย์เขาพลอยแหวน
- อ่าวคุ้งกระเบน
- แหลมเสด็จ
- สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
- หาดเจ้าหลาว
- สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบน
อำเภอมะขาม
- สวนสมุนไพรจันทบุรี
- เขื่อนคีรีธาร
- ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี
อำเภอขลุง
- ศูนย์วิจัยพืชสวน
- เกาะจิก
อำเภอแหลมสิงห์
- วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮั้วยี่)
- พุทธอุทยานวัดชากใหญ่
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
- โอเอซีส ซี เวิลด์ หรือ โลมาแหลมสิงห์
- วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
- ตึกแดง
- หาดแหลมสิงห์
- คุกขี้ไก่
- ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางสระเก้า
- หมู่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า
อำเภอนายายอาม
- หาดคุ้งวิมาน
อำเภอโป่งน้ำร้อน
- ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา (ช่องผักกาด)
- น้ำตกหินดาด
- สถานโบราณคดีมนุษย์โบราณ
- ด่านชายแดนไทยกัมพูชา ด่านผักกาด
อำเภอสอยดาว
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
- น้ำตกเขาสอยดาว
อำเภอแก่งหางแมว
- อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
- อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น (น้ำตกน้ำเป็น)
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ
- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
- เขาคิชฌกูฏ ยอดเขาพระบาท
- น้ำตกกระทิง และ อ่างเก็บน้ำหาดกระทิง
ที่พักจันทบุรี
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.จันทบุรี
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ท่าใหม่
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.มะขาม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.ขลุง
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แหลมสิงห์
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.นายายอาม
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.โป่งน้ำร้อน
- วังขอนชาเล่ต์
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.สอยดาว
- โรงแรมเรือนระเบียงเมาน์เทนวิว
- สอยดาวรีสอร์ทแอนด์สปา
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.แก่งหางแมว
 
รีสอร์ท โรงแรม เกสท์เฮ้าส์ อ.เขาคิชฌกูฎ
 
ร้านอาหารี ร้านของฝากจันทบุรี
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.จันทบุรี
- อาอ๋า ร้านของฝากจันทบุรี
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ท่าใหม่
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.มะขาม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.ขลุง
- เจ้อ้อของฝากเมืองตราด สาขาบ้านบ่อ
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แหลมสิงห์
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.นายายอาม
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.โป่งน้ำร้อน
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.สอยดาว
- ร้านอาหารครัวระเบียงเมาน์เทนวิว
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.แก่งหางแมว
 
ร้านอาหาร ร้านของฝาก อ.เขาคิชฌกูฎ
 
 
วีดีโอท่องเที่ยว

Google


  ทั่วโลก  annaontour

 
www.เช่ารถตู.com
เช่ารถตู้ van tour thailand 租面包车旅游泰国
เช่ารถตู้ คนไทยเชื่อถือได้
บริการดีไม่ทิ้งงาน
van tour thailand
租面包车旅游泰国
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พักโรงแรม ในประเทศไทย
ท่องเที่ยวประเทศไทย ไปกับอันแน่ออนทัวร์ ผมเริ่มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยก่อน เริ่มจากสมัยเรียนอาศัยโบกรถไปเที่ยวจังหวัดไม่ไกลก่อน จากนั้นพอเริ่มมีเงินก็เริ่มขึ้นรถเมล์รถประจำทาง จากไม่ค่อยรู้เรื่องทำให้ผมมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายรูปแบบ เพราะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่า รูปและคลิปวีดีโอที่ผมนำมาลงที่เว็บไซต์อันแน่ออนทัวร์ เป็นข้อมูลที่ผมได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เอง ฉะนั้นข้อมูลในแต่ละจังหวัด แต่ละสถานที่อาจจะยังไม่ได้อัพเดทเท่าที่ควร นอกจากเสียว่าผมได้เดินทางไปเที่ยวที่นั่งเองแล้วก็จะนำประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ได้พบมามาถ่ายทอดในรูปแบบอันแน่ออนทัวร์ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ที่พัก ของฝาก กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะออกมาจากความรู้สึกของอันแน่ออนทัวร์เอง อาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงหลักการทางวิชาการที่แน่นอน แต่มันเป็นข้อมูลทางความรู้สึกที่อันแน่ออนทัวร์ได้พบเห็นจากการเดินทาง
ภาคกลาง
|กรุงเทพมหานคร | กาญจนบุรี | ฉะเชิงเทรา | ชัยนาท | นนทบุรี | นครปฐม | นครนายก | ประจวบคีรีขันธ์ | ปทุมธานี | ปราจีนบุรี | เพชรบุรี| ราชบุรี | ลพบุรี | สิงห์บุรี | สุพรรณบุรี | สมุทรสาคร | สมุทรสงคราม | สมุทรปราการ | สระแก้ว | สระบุรี | อยุธยา | อ่างทอง |
ภาคอีสาน
|กาฬสินธุ์ | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | นครราชสีมา | นครพนม | บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | มหาสารคาม | มุกดาหาร | ยโสธร | ร้อยเอ็ด | เลย | ศรีสะเกษ | สกลนคร | สุรินทร์ | หนองคาย | หนองบัวลำภู | อุบลราชธานี | อุดรธานี | อำนาจเจริญ |
ภาคเหนือ
|กำแพงเพชร | เชียงใหม่ | เชียงราย | ตาก | น่าน | นครสวรรค์ | พิษณุโลก | พะเยา | เพชรบูรณ์ | แพร่ | พิจิตร | แม่ฮ่องสอน | ลำพูน | ลำปาง | สุโขทัย | อุตรดิตถ์ | อุทัยธานี |
ภาคใต้
|กระบี่ | ชุมพร | ตรัง | นครศรีธรรมราช | นราธิวาส | ปัตตานี | พังงา | พัทลุง | ภูเก็ต | ยะลา | ระนอง | สตูล | สงขลา |สุราษฎร์ธานี |
ภาคตะวันออก
|ชลบุรี | จันทบุรี | ระยอง | ตราด |
 
 
 
ขอบคุณข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์. 02-2505500
ขอบคุณข้อมุลจากกรมอุทยานแห่งชาติ 61 ถนนพหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์. 02-561777, 02-579666
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
best view with 800*600 by IE browser Copyright (c) 2005 All Rights Reserved :: Contac me >> annop_nanya@hotmail.com
 
แนะนำบริการและร้านค้าในเครือข่ายเรา
คู่มือซื้อของออนไลน์ : จองโรงแรมผ่านเน็ต : รีวิวโรงแรม : bticino : แบตเตอรี่ : ท่อhdpe : สายไฟ : fiber optic : haco